วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 / 2559
ทัศนศึกษา การแสดงของช้างสุรินทร์
ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ


                                                                    ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ

          ลมฟ้าอากาศ คือ สภาวะของบนพื้นที่ใด ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ส่วน ภูมิอากาศ คือ สภาวะโดยทั่วไปของลมฟ้าอากาศบนพื้นที่ใด ๆ ในช่วงเวลานาน ๆ ลมฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  การทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิอากาศจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการเลือกชนิดหรือพันธุ์พืชที่ต้องการปลูกให้ได้ผลดี  การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทิศทางลม หรือทิศทางที่ได้รับแสงอาทิตย์
             เมื่อน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะระเหยกลายเป็นไอน้ำ ลอยขึ้นไปในอากาศ  ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ขึ้น
             หมอก (fog) เกิดจากไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ  ลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นโลก  โดยขนาดของไอน้ำจะมีขนาดใหญ่กว่าหยดน้ำในเมฆ
          น้ำค้าง (dew) เกิดจากไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็ก ๆ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงในตอนกลางคืน ทำให้อากาศอิ่มตัว  โดยอุณหภูมิลดลงจนกระทั่งอากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้อีกต่อไป
          ลูกเห็บ (hail) เกิดจากไอน้ำกกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ แล้วถูกพายะหอบสูงขึ้นไปในระดับความสูงที่มีอุณหภูมิของอากาศเย็นจัด  หยดน้ำจะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง  มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมากจนอากาศไม่สามารถอุ้มไว้ได้จึงตกลงมา บางครั้งเกล็ดน้ำแข็งนั้นอาจถูกพายุหอบขึ้นไปกระทบความเย็นในบรรยากาศระดับสูงอีกก่อนตกถึงพื้น ทำให้เกล็ดน้ำแข็งหรือลูกเห็บมีขนาดใหญ่ขึ้น
          หิมะ (snow)  เกิดจากไอน้ำได้รับความเย็นจัด ควบแน่นเป็นละอองน้ำแข็งตกลงสู่พื้น
          ฝน (Rain) เกิดจากละอองน้ำในก้อมเมฆซึ่งเย็นจัดลง ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเกาะกันมาก และหนักขึ้นจนลอยอยู่ไม่ได้ และตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก
          ปริมาณน้ำฝน หมายถึง ระดับความลึกของน้ำฝนในภาชนะที่รองรับน้ำฝน เครื่องมือปริมาณน้ำฝนเรียกว่า เครื่องวัดน้ำฝน(rain gauge )

อากาศ

ความดันของอากาศ
             ความดันของอากาศหรือความดันบรรยากาศ คือ ค่าแรงดันอากาศที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดันนั้น
             เครื่องมือวัดความดันอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์
             เครื่องมือวัดความสูง เรียกว่า แอลติมิเตอร์
             ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล สรุปได้ดังนี้
             1. ที่ระดับน้ำทะเล ความดันอากาศปกติมีค่าเท่ากับความดันอากาศที่สามารถดันปรอทให้สูง 76 cm หรือ 760 mm หรือ 30 นิ้ว
             2. เมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ความกดของอากาศจะลดลงทุกๆ ระยะความสูง 11 เมตรระดับปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร
อุณหภูมิของอากาศ

              การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูงในบรรยากาศชั้นนี้พบว่า โดยเฉลี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 6.5 โดยในช่วงความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 10 กิโลเมตร
ความชื้นของอากาศ
              ความชื้นของอากาศ หมายถึง ปริมาณไอน้ำในอากาศที่เกิดจากกระบวนการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ  และกระบวนการคายของพืช ซึ่งการระเหยและการคายน้ำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
              1. อุณหภูมิของอากาศ
              2. ปริมาณไอน้ำในอากาศ
              อากาศที่มีไอน้ำอยู่ในปริมาณเต็มที่ และจะรับไอน้ำอีกไม่ได้อีกแล้ว เรียกว่า อากาศอิ่มตัว
              การบอกค่าความชื้นของอากาศ สามารถบอกได้ 2 วิธี คือ
              1. ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศขณะนั้น
              2. ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity) คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำอิ่มตัว ที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
              เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์ เรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ
              1. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระกระเปียกกระเปาะแห้ง
              2. ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม

เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายลูกเสือไพรรีวิจิตร สุรินทร์

การไปสอบโอเน็ตของกลันทาพิทยาคม ที่บุรีรัมย์พิทยาคม

แบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้แก๊สเป็นเกณฑ์

4. แบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้แก๊สเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 4 ชั้น คือ
     1. โทรโพสเฟียร์  เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่ติดกับพื้นโลก สูง 0-10 กม. มีแก๊สที่สำคัญคือ ไอน้ำ
     2. โอโซโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศสูง10-50 กม. มีก๊าซที่สำคัญคือ โอโซน
     3. ไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศสูง 80-600 กม. มีสิ่งที่สำคัญคือ อิออน
     4. เอกโซเฟียร์  เป็นชั้นบรรยากาศซึ่งสูงตั้งแต่ 600 กม. ขึ้นไป โดยความหนาแน่นของอะตอมต่างๆ มีค่าน้อยลง